Nieuwsbrief 17 november 2021

Logo HCAnieuwsbrief transparant

Inhoud

Inschrijving HCA wedstrijd

Gisteren op de baan aangesproken dat inschrijven op de wedstrijd van de HCA-2 niet lukte, het probleem is ondertussen opgelost. U kunt nu inschrijven met het relatienummer van de KNSB en anders als HCA lid zonder licentie.

We hebben geprobeerde het aanmeldingsoverzicht wat te verduidelijken. Komt u er niet uit, neem even contact op met het wedstrijdsecretariaat.

Eenmalige korting HCA contributie seizoen 2021/22

Afgelopen seizoen is er ruim €10.000,- minder uitgegeven dan begroot, voornamelijk door het wegvallen van de HCA wedstrijd- en andere clubavonden. Een deel van deze “winst” wil het HCA bestuur schaatsend naar u terug laten komen. Een ander deel gaat gebruikt worden voor een eenmalige korting op de HCA contributie 2021/22.

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de HCA op 28 september is door de aanwezige leden een voorstel van Bart Postma voor een eenmalige korting van €15,- op de contributie van het seizoen 2021-2022 met algemene stemmen aangenomen.

In juli is de voorlopige contributie 21/22 geïncasseerd; de definitieve contributie kon pas worden vastgesteld in de eerstvolgende ALV, die op 28 september dus plaatsvond.

De eenmalige korting van €15,- op de contributie 2021/22 is inmiddels aan de leden gerestitueerd of verrekend met nog te incasseren bedragen.

Helaas is bij het incasseren van de toerschaatsabonnementen een fout gemaakt, de oude bedragen van vorig jaar zijn geïncasseerd i.p.v. de nieuwe bedragen van dit seizoen. Dat betekent dat er nu ook hiervoor een correctie wordt toegepast, bij de senioren wordt € 3,50 extra in rekening gebracht, voor de 65-plussers komt er € 2,50 bij.

Nieuwe leden bij wie nog niets is geïncasseerd krijgen uiteraard geen correctie. Bij hen zijn de juiste bedragen berekend.

Minke Valk, penningmeester

Dit zei de Sint ervan:

Onze penningmeester overkwam het deze keer,
Ik zag haar dinsdagmiddag weer,
Albert, het was niet de goede,
Je was zeker niet op je hoede,
Ik kijk het straks thuis even na maar ik heb geen ander document,
althans herinner mij dit niet op dit moment.
ben ik hem dan vergeten vroeg zij zich opeens af,
Ik zei, weet het niet maar kijk gewoon even wat de mail aangaf.
Toch later een nieuwe mail gekregen van haar,
en daar zat het  goede document nu wel bij ,dat is waar.
Daarom hier voor alle leden nogmaals en nu de goede brief,
zoals ik hem gister snel kreeg van onze Minke, dat is lief.

De gevolgen van Corona

Het corona spook waart weer rond.

Interclubs

Afgelopen week was er gelukkig nog de interclub in Enschede die nog mooi doorging en om de geplande 20.00 uur ook op tijd was afgelopen v.w.b. de uitreiking van de prijzen. Tijmen en Andres bedankt voor de begeleiding, er werden weer mooie resultaten bereikt. (zie Instagram: HCA1962)De interclub van 27 november in Deventer die ook rond was werd helaas afgeblazen vanwege de nieuwe maatregelen door de organiserende vereniging, vreselijk jammer nu deze “machine” van interclubs net weer gezellig op gang was gekomen. Danielle heeft ze toch even bedankt met een ” tot volgend jaar” .We moeten maar zien hoe dit verder gaat maar laten we vooral optimistisch blijven en hopen dat men vindingrijk blijft met oplossingen.

Trainingsuren en HCA avonden

Gelukkig kunnen we nog schaatsen maar de Jaap moet vanaf 20.00 uur worden gesloten, hopelijk voor korte tijd, we waren ook hier net weer gewend aan de gezellige nazit die we vorig seizoen zo gemist hebben.
Vroege uren hebben wat dat betreft mazzel.

HCA avonden

De volgende HCA avonden vinden plaats op 27 november en 11 december.Ik zie helaas nog geen aanmeldingen maar de wedstrijd staat ook pas net open.Ik heb even contact gezocht met de directie van de Jaap Edenbaan maar u mag bij de wedstrijd zeker uw kind begeleiden op onze avonden.U kunt zich dus gewoon aanmelden voor deze avond.U dient wel langs de baan de verplichte anderhalve meter afstand te houden.Uiteraard waar nodig dient u de QR code op verzoek te tonen.

Bestuur

Wij zijn als bestuur blij dat we (Udo) Janneke Breeuwsma bereid hebben gevonden plaats te nemen in het bestuur, ze is ondertussen al druk aan de slag met allerlei zaken, Janneke nogmaals welkom binnen ons bestuur.

Verslag algemene leden vergadering 28-9-2021

Locatie Boven Nul Jaap Eden baan.
Aanwezig Ans Gerritsen, Danielle Leijen, Els Koopman-Hofdijk, Els v.d. Griend, Michiel van Laer, Rogier Koopman, Lisa v.d. Spek, Anja Gerritsen, Josje Boersma-Heikoop, Bertus Blok, René v.d. Hauw, Claudia Roeck, Taeke Postma, Henk Veen, Udo Meijer, Janneke Breeuwsma, Minke Valk, Albert Gerritsen, Willem Heikoop en Peter Tijsen. 
Afmeldingen: Vera van Wijnbergen, Thad v.d. Bruggen, Bart Postma, Niels Commandeur, Eva Teijsse.
 
1. Opening 20.10 door de Voorzitter: hij heet eenieder welkom en stelt ons nieuwe bestuurlid voor Janneke Breeuwsma en hij heet haar van harte welkom en vraagt of er misschien nog leden zijn welke misschien t.z.t. plaats zouden willen nemen in het bestuur van de HCA.
2. Ingekomen stukken Albert meldt dat er een ingekomen stuk is van Bart Postma en dat wij dit bij punt 11 gaan behandelen.
3. ALV 24-09-2020 Geen op- aanmerkingen.
4. Verslag secretariaat Geen op- aanmerkingen.
5. Verslag wedstrijdsecretariaat Geen op- aanmerkingen.
6. Verslag jeugdschaatsen Geen op- aanmerkingen.
7. Zomertraining Een oproep aan de leden hier vooral gebruik van te maken, de trainingsgroepen kunnen wat groter zo wel op de Jaap Eden baan als in het Amsterdamse bos.
8. Website Albert bedankt Jaap vd Spek voor zijn inzet, vraagt aan de leden als er input is deze graag te melden zodat het eventueel op de website geplaatst kan worden.
9. Financieel jaarverslag  Minke geeft toelichting.
10. Begroting 2021/2022  Minke geeft toelichting.
11. Vaststelling contributie  Minke geeft toelichting.
Behandeling van het ingekomen stuk van Bart Postma, zijn voorstel om voor onze leden welke NU lid zijn van onze vereniging een contributie korting toe te passen van € 15,00 om dat het eigen vermogen door de corona en wedstrijduitval van de HCA avonden toch wel aardig is gestegen en hierdoor weer een gedeelte terug te laten vloeien naar onze leden, dit voorstel wordt door de vergadering unaniem aangenomen.
12. Kascommissie Taeke Postma doet verslag van de kascontrole, er zijn geen afwijkingen of omissies waargenomen. De kascommissie adviseert de Algemene Leden Vergadering het bestuur decharge te verlenen.
Els Koopman treedt toe tot de kascontrole voor 2022 en Thad v.d. Bruggen wordt bedankt voor zijn inzet.
13. Verkiezing De voorzitter wordt door de vergadering unaniem herkozen voor 3 jaar.  Janneke Breeuwsma wordt welkom geheten als nieuw bestuurslid.
Albert dankt Udo voor zijn jarenlange inzet, hij heeft zelf voor een opvolgster gezorgd die zijn taken gaat overnemen, hij zal haar zeker voorlopig bij blijven staan en begeleiden op de Jaap Edenbaan.
14. Algemeen geen op- aanmerkingen
15. Rondvraag

Michiel is het misschien mogelijk om stukje op de site zetten over de veiligheid bij het schaatsen (helmen, enkel kousjes e.d.) Michiel gaat een stukje schrijven en aan Jaap toe sturen om op de site te zetten, is het mogelijk nog eens te kijken voor een bijdrage voor leden om een helm aan te schaffen, het bestuur gaat ernaar kijken wat mogelijk is i.s.m. Hyro sports.  Graag ook eens kijken of de HCA-avonden iets ander ingericht kunnen worden qua wedstrijdvormen, b.v. een massa start voor en met oudere leden welke wel trainen maar geen wedstrijden meer rijden.

Henk Veen geeft wat nieuws over de baan inrichting voor het seizoen 2021 – 2022 zoals het plaatsen van extra bankjes en tenten om de baan heen.

Rogier vraagt naar de kern waarde van de vereniging, voorzitter antwoordt dat deze in de statuten staan en deze worden nu gecontroleerd en aangepast, Janneke Breeuwsma gaat hier, met haar kennis, het licht over laten schijnen als deze klaar zijn zullen deze vernieuwd op de website worden geplaatst.

Anja Zou graag wat meer techniek aanwijzingen willen hebben  bij de trainingen.

Liza Is er compensatie voor uitval van trainingen, dit gaat in overleg met de Jaap Eden baan en als daar compensatie voor komt zullen wij dit aan onze leden laten weten. Eerste mogelijkheid is al 23 oktober a.s. bij de Marathoncup.

Anja/Josje betere herkenbaarheid voor de jeugdschaatsers op de baan, b.v. helm hoesjes, Albert gaat met Hyro sports en in overleg met Josje en Anja kijken wat de mogelijkheden zijn.

Josje de club kleding weer onder de aandacht brengen bij onze leden met b.v. foto’s op de website. Nieuwe kleding trainers???

Taeke Hoe de opkomst van de vergadering te verhogen?  Misschien eens kijken om iemand uit te nodigen om een presentatie te houden?
Dit heeft al eens 2 keer plaatsgevonden 1 keer met Annette Gerritsen en 1 keer met Jouke Hoogeveen. Allebei de avonden hartstikke leuk en boeiende vragen en discussies maar met het “ploegje” mensen wat er meestal is tijdens een ALV.

René Helmhoesjes misschien ook voor de hogere groepen, daar hetzelfde probleem als bij de jeugd.
Voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een borrel in de Jaap.

16. Einde vergadering 21.20

Over Albert Gerritsen 64 Artikelen
Albert is een manus van alles en doet enorm veel vrijwilligerswerk. Naast voorzitter van de HCA doet hij hetzelfde bij de Baancommissie, de kampeervereniging "De Golfbreker" en blaast hij driftig mee in de locale fanfare.